top of page
By Jacq Z - Het Leefstylhuys 8.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN - AVG

In onze praktijk gaan wij zorgvuldig om met jouw tevens. van jouw cliënten.
Dit doen we door het volgende te benoemen en toe te lichten:
 • Pivacybeleid
 • Waarom en met welk doel we de persoonsgegevens verwerken?
 • Welke gegevens worden verwerkt?
 • Hoe lang worden de gegevens gebruikt en verwerkt?
 • Verwerkingsverantwoordelijkheid
 • Delen met derden
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Beveiliging
   
Uw Privacy
’t Leefstylhuys is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De privacy van bezoekers van deze website wordt gegarandeerd en de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van kracht is.
 
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Adres
   
Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen:
 • Om uw te kunnen bereiken wanneer dit nodig is onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het uitvoeren van de door met u gesloten opdrachtovereenkomst.
   
Bewaren van de persoonsgegevens:
’t Leefstylhuys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen. Indien er een zakelijke overeenkomst met u gesloten is dan worden deze gegevens bewaard tot deze overeenkomst wordt geannuleerd.
Delen van persoonsgegevens met derden
’t Leefstylhuys verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘t Leefstylhuys. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetleefstylhuys.nl

Wijziging Privacybeleid

Heeft u vragen of opmerkingen over het Privacy Beleid van ‘t Leefstylhuys, dan kunt u deze per email richten aan ’t Leefstylhuys via info@hetleefstylhuys.nl.


‘t Leefstylhuys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Wij adviseren u regelmatig te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd in dit Privacy Beleid.

Opgesteld op 24-07-2023.

bottom of page